BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCILE ONDERNEMINGEN WFT PDF

  • No Comments

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het.

Author: Akijinn Zulkirr
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 5 October 2005
Pages: 324
PDF File Size: 13.43 Mb
ePub File Size: 7.33 Mb
ISBN: 427-9-23878-156-4
Downloads: 28421
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mulkree

Een ongevallenverzekering valt niet onder deze definitie. De aanbieder dient naast het verstrekken van informatie over de componenten waaruit de variabele debetrentevoet is opgebouwd tevens bij alle componenten aan te geven of zij een vast of variabel bestanddeel vormen van de debetrentevoet artikel 59aa, eerste lid, onderdeel b.

Consultation on the Decree implementing IORP II | Financial services: Regulation tomorrow

Gedragstodzicht 11c bepaalt dat een exameninstituut aan kandidaten die een examen succesvol hebben afgerond een certificaat verstrekt.

Artikel 22 Toon relaties in LiDO. De verplichting rust op de aanbieder, omdat dit degene is die uiteindelijk een aanbod doet voor een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet aan de consument.

Artikel 27 Toon relaties in LiDO. Verplichte precontractuele informatie Toon relaties in LiDO. Om hierin een goed inzicht te krijgen, is het noodzakelijk dat het voor consumenten duidelijk is uit welke componenten de variabele debetrentevoet is opgebouwd artikel 59aa van dit besluit en welke componenten een vast of variabel bestanddeel vormen van de debetrentevoet.

De procedure wordt ter goedkeuring aan Onze Minister voorgelegd. Tevens is het van belang dat een aanbieder de consument informeert over elke wijziging van de debetrentevoet en daarbij aangeeft door welke component of componenten de debetrentevoet is gewijzigd.

Onder het onderwerp vermogen valt ook advisering over onder andere de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering.

De zorg ten aanzien van beide aspecten houdt verband met de risico’s die zich in verband met een premiepensioeninstelling zouden kunnen voordoen. Een aanbieder van hypothecair krediet publiceert op zijn website de actuele tedragstoezicht debetrentevoet voor hypothecair krediet bij verschillende rentevastperiodes en, indien van toepassing, de variabele debetrentevoet.

  AAOIFI ACCOUNTING STANDARDS PDF

Enkele partijen verzochten om nadere uiteg te geven over onderneminfen overgangrecht ten aanzien van het provisieverbod. Met het oog op het voorkomen van overkreditering vallen ook hypothecaire kredieten voor de financiering van andere woningen, bijvoorbeeld een vakantiewoning, onder de definitie. Zo kan bijvoorbeeld een diplomahouder die er vijf jaar tussen uit is geweest aan zijn PE verplichting voldoen door een bijzonder examen met goed gevolg af te leggen.

Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Artikel 35f Toon relaties in LiDO.

The Netherlands (and EU regulation)

De minimumomvang van ifnancile toetsingsvermogen van een premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 3: Logischerwijze worden de eind- en toetstermen in de nieuwe systematiek gelijktijdig gepubliceerd. Het organisatieonderdeel, bedoeld in artikel 30, zesde lidheeft als taak:.

De eisen die worden gesteld aan geschilleninstanties willen zij in aanmerking komen voor erkenning in de zin van artikel 4: Artikel 35d Toon relaties in LiDO. Het jaarverslag kan overeenkomstig artikel 48f openbaar worden gemaakt. Rente en overige kosten worden overeenkomstig deze kredietopnemingen en terugbetalingen van kapitaal toegepast zoals in de overeenkomst inzake krediet vastgelegd. Het betreft de functionaris die binnen de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent de dagelijkse leiding heeft over de organisatie of een deel daarvan en verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, administratieve organisatie en de vedragstoezicht controle.

Voor het inwerkingtreden van dit besluit diende een aanbieder ook al de consument te informeren over de debetrentevoet voor besluiit komende rentevastperiode bij het aflopen van de rentevastperiode. De componenten zijn alle factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de opbouw van de variabele debetrentevoet. Indien binnen de houder van een ontheffing een orgaan is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de houder van een ontheffing wordt dit toezicht gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

  INTRO TO POLYRHYTHMS ARI HOENIG PDF

Met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk wordt er juist naar gestreefd het bouwwerk te laten bestaan uit minder Wft modules en geen uitzonderingsposities toe te kennen voor fedragstoezicht producten om versnippering te voorkomen. In Nederland zijn tussenpersonen gedargstoezicht in het register van de AFM bron: Ervan uitgaande dat een consument bij gemiddeld drie aanbieders informatie opvraagt en dat de kosten van een bladzijde twee eurocent bedragen komen de structurele nalevingskosten neer op Op 13 december heeft de Tweede Kamer een motie met een vergelijkbare strekking van de leden Voordewind en Eijsink aangenomen.

Een klantmedewerker kan in de periode van 36 maanden, na zijn met goed gevolg afgelegd examen, meerdere pogingen doen om aan zijn PE verplichting te voldoen. Deze beweging vereist dat er ontvlechting plaatsvindt van taken en verantwoordelijkheden van aanbieders, adviseurs en bemiddelaars zodat sturingsmogelijkheden worden weggenomen.

Om te adviseren over pensioen zijn straks de modules basis, inkomen, vermogen en pensioenverzekering vereist. Artikel 35 Toon relaties in LiDO.

Onze Minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is. AFM register die adviseren en bemiddelen in betalingsbeschermers, complexe producten, hypotheken, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen of uitvaartverzekeringen.

Een erkende geschilleninstantie publiceert de bindende adviezen, bedoeld in artikel 48, eerste lid, onderdeel l, en houdt deze elektronisch beschikbaar en algemeen toegankelijk. Dit artikel is niet van toepassing op beheerders van een beleggingsinstelling die rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbieden aan professionele beleggers, beheerders van een instelling voor collectieve belegging in effecten en beleggingsondernemingen.

Artikel 59g Toon relaties in LiDO.